Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program Ochrony Środowiska

UCHWAŁA NR XXX/198/21
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Bukowiec na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 17 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Świeckiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program ochrony środowiska dla Gminy Bukowiec na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIV/157/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Bukowiec wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy Bukowiec na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” został sporządzony w celu realizacji polityki ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Obowiązek wykonania gminnych programów ochrony środowiska wynika z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.
„Program ochrony środowiska dla Gminy Bukowiec na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”określa zadania własne gminy, a także diagnozę problemów środowiska na terenie Gminy Bukowiec.
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska „Program ochrony środowiska dla Gminy Bukowiec na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” został pozytywnie zaopiniowany przez organ wykonawczy powiatu – Zarząd Powiatu Świeckiego a zgodnie z art. 17 ust. 4 niniejszej ustawy zapewniono udział społeczeństwa w opracowaniu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Bukowiec na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”, na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki


PDFProgram ochrony środowiska dla Gminy Bukowiec (1,77MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego