Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (m.in. przedsiębiorcy, właściciele domków letniskowych)

Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2024 r., poz. 399 z późn. zm.), właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (m.in. przedsiębiorcy, właściciele domków letniskowych) zobowiązani są do posiadania podpisanej umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej, uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Bukowiec:
1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Ciepła 4, 86 – 122 Bukowiec,
2. Spółka Komunalna „Błysk” Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 1, 86 – 120 Pruszcz,
3. Remondis Bydgoszcz S.A, ul. Inwalidów 45, 85 – 749 Bydgoszcz,
4. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi, ul. Świecka 68, 95 – 500 Tuchola.

Umowa powinna być zgodna z aktualnymi przepisami prawa tj. z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399 z późn. zm.) i zapisami uchwały nr XIII/83/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec. Przypominamy, że na terenie całego kraju obowiązuje segregacja odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych.

W związku z powyższym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 5a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) prosimy właścicieli nieruchomości do przedstawienia umowy w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Umowę należy okazać w Urzędzie Gminy w Bukowcu, pok. nr 13.

Przypominamy, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkaniowe oraz przeznaczona na działalność np. gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze złożoną deklaracją do Urzędu Gminy za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej oraz zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, za część dotyczącą nieruchomości niezamieszkałej, na której jest prowadzona działalność.

Zgodnie z art. 6j ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej.

Informujemy, że na podstawie art. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeprowadzane będą kontrole właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (m.in. przedsiębiorcy, właściciele domków letniskowych) w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów, zgodności postanowień umów z przepisami prawa i Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec oraz dowody uiszczania opłat za usługi odbioru odpadów lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków.

W przypadku braku udokumentowania prawidłowego sposobu realizacji wyżej wymienionych obowiązków, zastosowanie mają odpowiednio przepisy prawa w tym z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399 z późn. zm.)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego