Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy w Bukowcu przyjęła uchwały regulujące funkcjonowanie nowego systemu odbierania odpadów komunalnych. Między innymi wybrano metodę ustalania opłaty za wywóz odpadów komunalnych, jest to miesięczna opłata wnoszona na rzecz gminy liczona od liczby mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości.

Opłata za selektywną zbiórkę odpadów wynosi 30,00 zł od jednego mieszkańca. Od 1 stycznia 2020 r.  istnieje możliwość zgłaszania przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
Z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne przysługuje zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,50 zł za mieszkańca na miesiąc.

Każdy właściciel nieruchomości (również współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązane są do złożenia deklaracji, w której określi m.in. liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości oraz sposób gromadzenia odpadów (druk deklaracji do pobrania poniżej).

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca bądź powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację  w  terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Na podstawie wypełnionej deklaracji mieszkańcy zobowiązani są do wnoszenia co miesiąc opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z liczbą osób zamieszkujących w danej nieruchomości do 10. dnia następnego miesiąca.

Mieszkańcy zobligowani są do segregowania następujących frakcji odpadów: makulatura, metale, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne, opakowania wielomateriałowe, szkło oraz popiół.

Wypełnione deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w Urzędzie Gminy w Bukowcu pok. nr 13 lub w sekretariacie urzędu.

Załączniki


PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (288,16KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego