Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

UCHWAŁA NR XVII/112/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bukowiec w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XI/73/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bukowiec.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Bukowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Gerke

Uzasadnienie

Celem opracowania, a następnie wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bukowiec (PGN) jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.:
1) redukcji emisji gazów cieplarnianych,
2) zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
Przyjęcie dokumentu przez Radę Gminy Bukowiec pozwoli Gminie na ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację zadań zapisanych w PGN, między innymi ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, funduszy przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Poprzednio przyjęty przez Radę Gminy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bukowiec wymaga uchylenia ze względu na konieczność wprowadzenia stosownych zmian, korekt, wynikających z wytycznych instytucji oceniających, opiniujących PGN.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Gerke

Załączniki


PDFUchwała nr XVII/112/16 - skan (278,36KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XVII/112/16 (6,62MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego