Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Gminy Bukowiec

UCHWAŁA NR III/15/18
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Bukowiec stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr XXXVII/236/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bukowiec (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 4629).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Rada Gminy Bukowiec powołała doraźną Komisję ds. opracowania zmian w Statucie Gminy. Celem działania Komisji było opracowanie projektu zmian w obowiązującym Statucie, które będą uwzględniać aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, wynikające z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Załącznik do niniejszej uchwały stanowi Statut, z uwzględnieniem wypracowanych i zatwierdzonych zmian.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki


PDFStatut Gminy Bukowiec (1,14MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego