Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skład Rady, sesje

Władza w gminie sprawowana jest poprzez jej mieszkańców w sposób bezpośredni (wybory, referendum) oraz w sposób pośredni poprzez organy gminy. Konstytucja w art. 169 stwierdza, że jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Kadencja rady trwa pięć lat, licząc od dnia wyboru. Ostatnie wybory do organów samorządu terytorialnego odbyły się w 2018 roku, kiedy to mieszkańcy gminy dokonali wyboru 15 osobowej Rady Gminy. Wybory były powszechne, równe, bezpośrednie i odbywały się w głosowaniu tajnym.

W strukturze samorządu gminnego rada zajmuje pozycję eksponowaną, ponieważ stanowi reprezentację mieszkańców gminy oraz należą do niej podstawowe kompetencje zastrzeżone na rzecz gminy. Są to kompetencje stanowiące w ramach których rada stanowi prawo  podejmując uchwały. Natomiast kompetencje kontrolne rada realizuje poprzez komisję rewizyjną, która kontroluje działalność organu wykonawczego – Wójta  i podporządkowanych jednostek.

Rada obraduje na sesjach. Sesje zwołuje przewodniczący rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Szczególną rolę wśród radnych pełni przewodniczący rady. Jego zadaniem jest organizowanie pracy rady, prowadzenie obrad rady oraz reprezentowanie rady na zewnątrz.
Rada wykonuje swoje funkcje poprzez prace na sesjach oraz prace komisji stałych i komisji doraźnych.
Szczegółowy przedmiot działania komisji, skład oraz tryb pracy znajduje się w katalogu KOMISJE.

 

Skład Rady Gminy Bukowiec kadencji 2018 – 2023:

Wszołek Czesław – Przewodniczący Rady Gminy
Gerke Janusz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Czacharowski Czesław
Czarnecki Adam
Feddek Krzysztof
Gadomski Krzysztof
Gwizdała Adam
Hetman Jan
Kantak Katarzyna
Karpus Elżbieta
Ratkowski Andrzej
Spichalska Astryda
Stodolski Bolesław
Wysocki Sławomir
Zięba Dorota

Rada-Gminy-Bukowiec-2018-2023.jpeg

Rada Gminy kadencji 2018 – 2023 (zdjęcie z pierwszej sesji)

W dniach, w których odbywają się sesje Rady Gminy Bukowiec udostępniane są transmisje „na żywo”.

Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym Sesje Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

Ponadto, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Bukowiec
z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86 – 122 Bukowiec, tel. 52/33 093 10.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod numerem tel.: 52/33 093 27, adresem e-mail: rodo@bukowiec.pl
lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zrealizowanie określonego w art. 20 ust. 1b u.s.g., obowiązku ustawowego, ciążącego na administratorze.
4. Nagrania obrad będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
5. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do usunięcia danych (anonimizacji) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki do pobrania:

– nagranie z I Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z II Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z III Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z IV Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z V Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z VI Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z VII Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z VIII Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z IX Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z X Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XI Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XII Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XIII Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XIV Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XV Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XVI Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XVII Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XVIII Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XIX Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XX Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XXI Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XXII Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XXIII Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XXIV Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XXV Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XXVI Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XXVII Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XXIX Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XXX Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XXXI Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XXXII Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XXXIII Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XXXIV Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XXXV Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XXXVI Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XXXVII Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XXXIX Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XL Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XLI Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XLII Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XLIII Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XLIV Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XLV Sesji Rady Gminy Bukowiec

– nagranie z XLVI Sesji Rady Gminy Bukowiec

- nagranie z XLVII Sesji Rady Gminy Bukowiec

- nagranie z XLVIII Sesji Rady Gminy Bukowiec

- nagranie z XLIX Sesji Rady Gminy Bukowiec

- nagranie z L Sesji Rady Gminy Bukowiec

- nagranie z LI Sesji Rady Gminy Bukowiec

- nagranie z LII Sesji Rady Gminy Bukowiec

- nagranie z LIII Sesji Rady Gminy Bukowiec

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego