Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowne wykorzystywanie informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji sektora publicznego, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe lub każdą zainteresowaną osobę.

W ramach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępniane są informacje:
– Publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Bukowiec.
– Publikowane na stronie internetowej gminy Bukowiec www.bukowiec.pl.
– Udostępniane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego można złożyć w następujący sposób:
– elektronicznie na adres email: administracja@bukowiec.pl;
– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, skrzynka podawcza ePUAP: /qw5e822clc/SkrytkaESP;
– pocztą na adres: Urząd Gminy Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec.

Terminy
– Wniosek rozpatrujemy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
– Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, zawiadamiamy w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzymy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Opłaty
Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Urząd Gminy Bukowiec może jednak nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.
Ww. koszty, mogą obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
Urząd Gminy Bukowiec może określić warunki ponownego wykorzystywania, które będą obiektywne, proporcjonalne, niedyskryminacyjne oraz które nie będą ograniczać w sposób nieuzasadniony możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Środki prawne
Wnioskodawca, który otrzymał od Urzędu Gminy w Bukowcu ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Gminy w Bukowcu o przyjęciu oferty.
Brak zawiadomienia Urzędu Gminy w Bukowcu przez Wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Wójt Gminy Bukowiec, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Wójt Gminy Bukowiec, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy.
Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
Zakres odpowiedzialności Urzędu Gminy w Bukowcu za udostępnione informacje:
Urząd Gminy Bukowiec nie ponosi odpowiedzialności za treść udostępnionych lub przekazanych informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Bukowcu znajdują się w zakładce: Polityka przetwarzania danych osobowych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524 z późn. zm.).

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego