Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Mienie komunalne

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bukowiec

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634) Wójt Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

Mienie komunalne Gminy Bukowiec

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Mienie_komunalne2022_1.jpeg

Szczegółowe dane dotyczące grupy 0 – „Grunty”
W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dokonano zmian wg poniższej tabeli

Mienie_komunalne2022_2.jpeg

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dokonano następujących zmian składników mienia gminnego:
Zmiany w poszczególnych jednostkach (dotyczące zarówno ilości jak i wartości) wynikają z:
a) przejęcia (umowa darowizny) działki nr 289/11 o powierzchni 0,0890 ha położonej w miejscowości Branica. Wartość przejętej nieruchomości wynosi 6.230,00 zł.
b) przejęcia (umowa darowizny) działki nr 206/7 o pow. 0,0756 ha oraz dz. nr 206/13 o pow. 0,0442 ha położonych w obrębie Bukowiec, (zwiększenie w jednostce 010 – grunty rolne 0,1170, wartość 8386,00 zł (dz. nr 206/7 o pow. 0,0756 ha wartość 5292,00zł, cz. dz. nr 206/13 o pow. 0,0414 o wartości 2898,00 zł), w jednostce 012- łąki trwałe 0,0028 o wartości 196,00 zł (cz. dz. nr 206/13 o pow. 0,0028 ha).
c) regulacji działki nr 81 obręb Tuszynki (zwiększenie powierzchni o 750 m2 w jednostce 040 – drogi)
d) zmiana klasyfikacji gruntów – działka nr 158/4 o powierzchni 0,1884 ha o wartości 28.748,73 z jednostki 010 grunty orne zmiana na 032 na inne tereny zabudowane.

Gruntów gminnych nie sprzedano,
ponadto
– gruntów w użytkowaniu wieczystym 0,4833 ha
– wydzierżawiono użytków rolnych 22,0473 ha
– wynajęto mieszkań 25 szt.
– wynajęto lokali użytkowych 0 szt.
– wynajęto lokali nieużytkowych 0 szt.

Pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy:
– nieczynne składowisko odpadów komunalnych 1 szt.

Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Gmina Bukowiec posiada prawo użytkowania wieczystego działek położonych w:
– Bukowcu, działki numer 387, 473 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00056672/1,
– Gawrońcu, działki numer 17,17/1 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00043042/2,
– Polednie, działki numer 38, 45, 85 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00061425/3,
– Branicy, działki numer 111, 201, dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00041737/7,
– Branicy, działki numer 169, 175, dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00055836/2,
– Branicy, działki numer 149, 171/2, 173 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00054438/5.

Przewidywane dochody w 2023 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

– z dzierżawy gruntów (brutto) 6 000,00 zł
– z użytkowania wieczystego gruntów (brutto) 1 000,00 zł

Uzyskane dochody w 2022 r. z tytułu wykonywania prawa własności:
ze sprzedaży mienia komunalnego 0,00 zł
w tym sprzedaż bezgotówkowa (raty) 0,00 zł
z dzierżawy gruntów (netto) 22 031,13 zł
z użytkowania wieczystego gruntów (netto) 922,80 zł
z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego(netto) 590,92 zł

Gmina Bukowiec nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego
W kwietniu oddano do użytku budynek przedszkola w Bukowcu, który został przekazany do zarządzania przez przedszkole w Bukowcu o wartości 4.258.537,22 zł. W październiku dokonano likwidacji budynku w Kawęcinie o wartości 7.834,42 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Przyjęto plac zabaw w Polednie o wartości 19.974 zł, podniesiono wartość zagospodarowania parku w Bukowcu o wartości 43.753,54 zł. Zmodernizowane oświetlenie uliczne to 30.750 zł. W listopadzie zakończono modernizację drogi gminnej w m. Przysiersku o wartości 983.551,16 zł. Rozbudowano sieć wodociągową 65.898,76 zł, sieć kanalizacyjną 312.161,03 zł. Zmodernizowano stację uzdatniania wody w Bukowcu – zwiększenie wartości o 34.999,99 zł. Podniesiono wartość budynku kompleksu sportowego w Przysiersku o 30.000,00 zł.

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne
Przyjęto piec CO na gaz i instalacji gazowej ze zbiornikiem na gaz o wartości 70.554,57 zł w budynku przedszkola w Bukowcu.

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
Zlikwidowano zestaw komputerowy o wartości początkowej 6.487,02 zł., Przyjęto agregaty chłodnicze i zaplecze kuchenne przedszkola w Bukowcu o łącznej wartości 607.912,40 zł, serwer wraz z urządzeniem zabezpieczającym sieć urzędu 46.051,30 zł.

Grupa 6 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
Przyjęto monitoring punku selektywnej zbiórki odpadów o wartości 15.999,99 zł.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kserokopiarka) o wartości 12.575,84 zł, trzy drukarki 3D dla szkół podstawowych o wartości początkowej 87.955,96 zł, przyjęto wyposażenie przedszkola w Bukowca o wartości 124.035,00 zł.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego