Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Mienie komunalne

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bukowiec

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634) Wójt Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

Mienie komunalne Gminy Bukowiec

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Mienie_komunalne-Tabela1.png

Szczegółowe dane dotyczące grupy 0 – „Grunty”
W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dokonano zmian wg poniższej tabeli

Mienie_komunalne-Tabela2.png

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dokonano następujących zmian składników mienia gminnego:
Zmiany w poszczególnych jednostkach (dotyczące zarówno ilości jak i wartości) wynikają z:
a) sprzedaży działki nr 20 obręb Gawroniec o powierzchni 0,1900 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta KWBY1S/00057402/5 (akt notarialny 4583/2023 z dnia 08.11.2023 r.)
b) sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym, stanowiący własność gminy Bukowiec, położonego przy ulicy 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 6, 86-122 Bukowiec na działce nr 162, wraz z udziałem w częściach wspólnych wynoszącym 78/555 części, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr BY1S/00029982/9 przez Sąd Rejonowy w Świeciu.
c) przejęcia pod drogę działki numer 113/16 o pow. 0.0060 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Franciszkowo zapisaną w księdze wieczystej KW Nr BY1S/00031321/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu. Wartość ustalono na podstawie decyzji Starosty Świeckiego nr WGK.III.683.1.85.2022 z dnia 28.07.2023 r.
d) przejęcia pod drogę działki numer 65/3 o pow. 0.0008 ha, dz. nr 65/4 o pow. 0,0027 ha i dz. nr 65/5 o pow. 0,0048 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Franciszkowo zapisanych w księdze wieczystej KW Nr BY1S/00001512/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu. Wartość ustalono na podstawie decyzji Starosty Świeckiego nr WGK.III.683.1.84.2022 z dnia 28.07.2023 r.
e) zmiany klasyfikacji gruntów oraz regulacji poszczególnych działek.

ponadto
- gruntów w użytkowaniu wieczystym 0,4833 ha
- wydzierżawiono użytków rolnych 22,0473 ha
- wynajęto mieszkań 25 szt.
- wynajęto lokali użytkowych 0 szt.
- wynajęto lokali nieużytkowych 0 szt.

Pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy:
- nieczynne składowisko odpadów komunalnych 1 szt.

Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Gmina Bukowiec posiada prawo użytkowania wieczystego działek położonych w:
- Bukowcu, działki numer 387, 473 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00056672/1,
- Gawrońcu, działki numer 17,17/1 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00043042/2,
- Polednie, działki numer 38, 45, 85 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00061425/3,
- Branicy, działki numer 111, 201, dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00041737/7,
- Branicy, działki numer 169, 175, dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00055836/2,
- Branicy, działki numer 149, 171/2, 173 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00054438/5.

Przewidywane dochody w 2024 r. z tytułu wykonywania prawa własności:
- z dzierżawy gruntów (brutto) 6 000,00 zł
- z użytkowania wieczystego gruntów (brutto) 1 000,00 zł

Uzyskane dochody w 2023 r. z tytułu wykonywania prawa własności:
- ze sprzedaży mienia komunalnego 187 629,26 zł
- w tym sprzedaż bezgotówkowa (raty) 0,00 zł
- z dzierżawy gruntów (netto) 12 057,39 zł
- z użytkowania wieczystego gruntów 1 135,04 zł
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 726,83 zł

Gmina Bukowiec nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego
W maju sprzedano lokal użytkowy w Bukowcu o wartości początkowej 10.934,62 zł. W październiku przyjęto budynek w Polednie o wartości 54.878 zł, w grudniu podniesienie wartości budynku w Plewnie o 52.886 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Podniesiono wartość o 1.900 zł placu zabaw w Bramce, przyjęto mobilne i dwa stacjonarne miasteczka rowerowe o łącznej wartości 510.031,80 zł, podniesiono wartość zagospodarowania parku w Bukowcu o wartości 39.852,00 zł, podniesiono wartość boiska sportowego w Bukowcu o 33.537,30 zł i w Przysiersku o 22.862,70 zł. W maju sprzedano lokal użytkowy w Bukowcu o wartości początkowej 2.879,75 zł. Zlikwidowano oświetlenie uliczne to 52.510,80 zł. W listopadzie zakończono modernizację dróg gminnych o wartości 2.679.498,06 zł. Rozbudowano sieć wodociągową 461.193,68 zł i sieć kanalizacyjną 309.000 zł, które następnie zostały przekazane do ZGK i przyjęte do zasobu środków trwałych.

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne
Zlikwidowano piec centralnego ogrzewania o wartości 35.000 zł w budynku szkoły w Przysiersku.

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
Zlikwidowano dwa zestawy komputerowe o wartości początkowej 7.554,77 zł, serwer o wartości 4.193,38 zł.

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
Zlikwidowano zmywarkę o wartości początkowej 4.012,00 zł.

Grupa 6 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
Zlikwidowano monitoring o wartości 36.697,80 zł, projektor o wartości 5.700,00 zł. Przyjęto na stan monitoring pracy obiektów SUW Bukowiec i SUW Korytowo oraz monitoring pięciu przepompowni ścieków o łącznej wartości 111.271,16 zł, które następnie zostały przekazane do ZGK i przyjęte do zasobu środków trwałych.

Grupa 7 - Środki transportu
Przyjęto na stan samochód specjalny strażacki dla OSP Przysiersk o wartości 499.011,00 zł. Przekazano pojazd specjalny do hydrodynamicznego odsysania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków z funkcją odzysku wody, ciągnik rolniczy oraz przyczepę asenizacyjną o łącznej wartości 1.536.800,00 zł do ZGK i zostały przyjęte do zasobu środków trwałych.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Zlikwidowano kserokopiarkę o wartości początkowej 10.504,20 zł w SP w Przysiersku.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego