Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisje

Rada Gminy ze swego grona powołuje stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając w drodze uchwały  przedmiot działania oraz skład osobowy.
Komisje podlegają radzie i działają na podstawie zatwierdzonych przez radę planów pracy.
Komisje przedstawiają radzie jeden raz na rok sprawozdania ze swej działalności.
Pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji. Pracami kieruje przewodniczący komisji lub wiceprzewodniczący.
Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków uchwalanych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Rezultaty swojej pracy komisje przedkładają radzie, która dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia danej kwestii w formie stosownej uchwały.

Poniżej przedstawiamy powołane przez Radę Gminy Bukowiec komisje stałe, prezentujemy ich zakres działania oraz skład osobowy:

Komisja Budżetu i Spraw Organizacyjnych
Rada Gminy powołała Komisję Budżetu i Spraw Organizacyjnych do zadań z zakresu planowania i koordynacji pracy Rady oraz pracy nad budżetem gminy.

Skład:
Wszołek Czesław – przewodniczący komisji
Gerke Janusz – wiceprzewodniczący komisji
Czarnecki Adam
Kantak Katarzyna
Karpus Elżbieta
Stodolski Bolesław

Komisja Rewizyjna
Rada Gminy powołała Komisję Rewizyjną, która pełni funkcję kontrolną nad działalnością wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Ponadto Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa statut gminy.

Skład:
Karpus Elżbieta - przewodnicząca komisji
Ratkowski Andrzej - wiceprzewodniczący komisji
Sarnowska Jadwiga
Spichalska Astryda
Zięba Dorota

Komisja Budownictwa
Rada Gminy powołała Komisję Budownictwa do opiniowania, wnioskowania oraz czynienia ustaleń w zakresie planowania przestrzennego gospodarowania mieniem komunalnym, prowadzenia inwestycji gminnych, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej  i bezpieczeństwa publicznego.

Skład:
Bolesław Stodolski – przewodniczący komisji
Rafał Żochowski – wiceprzewodniczący komisji
Janusz Gerke

Komisja Oświaty
Rada Gminy powołała Komisję Oświaty do opiniowania, wnioskowania oraz czynienia ustaleń w zakresie warunków działania szkół i przedszkoli gminnych, gminnych placówek kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, zapobiegania patologii, spraw sportu gminnego oraz likwidacji bezrobocia.

Skład:
Czarnecki Adam – przewodniczący komisji
Gwizdała Adam – wiceprzewodniczący komisji
Karpus Elżbieta
Sarnowska Jadwiga
Stodolski Bolesław

Komisja Rolnictwa
Rada Gminy powołała Komisję Rolnictwa do opiniowania, wnioskowania oraz czynienia ustaleń w zakresie planowania inwestycji poprawiających warunki życia na wsi i prowadzenia produkcji rolniczej, wyłączania gruntów z produkcji rolniczej, współpracy z instytucjami obsługi rolnictwa.

Skład:
Kantak Katarzyna – przewodnicząca komisji
Gadomski Krzysztof – wiceprzewodniczący komisji
Czarnecki Adam
Jackowski Krzysztof
Szamrowicz Mateusz

Komisja skarg, wniosków i petycji
Rada Gminy powołała Komisję skarg, wniosków i petycji do rozpatrywania skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.

Skład:
Spichalska Astryda – przewodnicząca komisji
Zięba Dorota – wiceprzewodnicząca komisji
Ratkowski Andrzej
Sarnowska Jadwiga
Szamrowicz Mateusz

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego