Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dla właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Informujemy, że na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399 z późn. zm.) gminy zostały zobowiązane do prowadzenia kontroli w zakresie prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym przypominamy właścicielom nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem uprawnionym, posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz posiadania dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej, uprawnionych do odbioru nieczystości ciekłych z terenu Gminy Bukowiec:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec,
2. „KLF” Klaudiusz Faleńczyk, Zbrachlin 44, 86-120 Pruszcz,
3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o, ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie,
4. MToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa,
5. WC SERWIS POLSKA Sp. z o.o., ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z odpowiednią częstotliwością, biorąc w szczególności pod uwagę pojemność zbiornika.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi być również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

W przypadku braku udokumentowania prawidłowego sposobu realizacji wyżej wymienionych obowiązków, zastosowanie mają odpowiednio przepisy prawa w tym z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399 z późn. zm.).

Przypominamy, ponadto, że gminy prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Jeżeli właściciel nieruchomości (posiadacz) do tej pory nie zgłosił do ewidencji faktu posiadania takiego zbiornika czy przydomowej oczyszczalni ścieków, powinien to zrobić niezwłocznie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Bukowcu pok. nr 12.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego