Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania i uprawnienia Wójta Gminy

W 2002 r. doszło do zmiany systemu władzy w gminie. Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym wprowadziła w miejsce wieloosobowego organu wykonawczego – zarządu gminy organ jednoosobowy – wójta. Jednocześnie ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta , burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113 , poz. 984 z późn. zm.) wprowadzono wybór tego organu w głosowaniu powszechnym.

Wójt stał się monokratycznym organem wykonawczym gminy wybieranym w wyborach bezpośrednich. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.

Do podstawowych uprawnień wójta (na podstawie ustawy o samorządzie gminnym) należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz zadań określonych przepisami prawa. W szczególności do tych zadań należy:

– przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

– określenie sposobu wykonywania uchwał,

– gospodarowanie mieniem komunalnym,

– wykonywanie budżetu,

– zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

– kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

– opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego (wójt także ma prawo zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych).

Powierzone zadania wójt wykonuje przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. Prowadzenie określonych spraw wójt może powierzyć sekretarzowi gminy. Ponadto jako kierownik urzędu gminy, wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Do kompetencji wójta należy wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. W tej sferze działa jako organ ustawowo upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych. Zakres spraw rozwiązywanych w drodze decyzji administracyjnej jest określany na podstawie odpowiednich przepisów  materialnego prawa administracyjnego w obrębie zadań własnych i zleconych.

Oprócz decyzji administracyjnych wójt podejmuje rozstrzygnięcia w formie zarządzeń np. powoływanie komisji przetargowych, komisji ds. referendum, zmiany w budżecie.

W przypadkach nie cierpiących zwłoki wójt może wydać przepisy porządkowe w formie zarządzenia podlegającego zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego