Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr XXIV/133/08 z dnia 29 grudnia 2008

Uchwała nr XXIV/133/08
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach działających w zakresie oświaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343; z 2006 r. Nr 38, poz. 261, z 2008 r. Nr 73, poz. 430) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić najniższe wynagrodzenia zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 750,00 zł
(słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

§ 2. Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w wysokości 6,00 zł
(słownie: sześć złotych 00/100).

§ 3. Traci moc uchwała nr IX/92/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach działających
w zakresie oświaty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Przywołane w podstawie prawnej rozporządzenie Rady Ministrów stanowi, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania ustala Rada Gminy. Wartość jednego punktu w złotych służącego do obliczania wartości wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ustala pracodawca w porozumieniu z organem stanowiącym, stosownie do możliwości finansowych.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest związane z waloryzacją wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach działających w zakresie oświaty. Możliwości finansowe pozwalają na przyjęcie zaproponowanych wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu.
Uchwała pozwala dostosować wynagrodzenia pracowników do wymogów określonych w tabelach stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych zawartych we wcześniej wymienionym rozporządzeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki


DOCuchwała XXIV_133_08 (256,00KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego