Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr XXIV/130/08 z dnia 29 grudnia 2008

Uchwała nr XXIV/130/08
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2008

Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XIV/85/08, XV/90/08, XVI/92/08, XVII/93/08, XVIII/103/08, XIX/107/08, XX/111/08, XXI/116/08, XXII/117/08 i Zarządzeniem Nr 8/08, 15/08, 16/08, 18/08, 22/08, 24/08, 28/08, 29/08, 33/08, 37/08, 40/08, 43/08, 45/08, 46/08, 49/08, 54/08, 59/08 Wójta Gminy Bukowiec wprowadza się następujące zmiany:

130.08.jpeg

6. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2008 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2008 rok”, Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2008 roku”, Nr 3a „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Bukowiec w latach 2008-2010″, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku”, Nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok”, Nr 9 „Dotacje przedmiotowe w 2008 roku”, Nr 9a „Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2008 rok”, Nr 12 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku”, Nr 14 „Prognozowane kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 8a, 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

UZASADNIENIE

Powszechny Zakład Ubezpieczeń pismem z dnia 8 grudnia 2008 r. przyznał gminie Bukowiec odszkodowanie w kwocie 5.459,50 zł tytułem szkody – uszkodzenie pokrycia dachowego budynku administracyjnego Urzędu Gminy. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie pokrycia dachowego – zakup materiałów – dział 750 rozdział 75023 § 4210.
Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 28 listopada 2008 r. WFB.I.3011-64/08 zmniejszył plan dotacji w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 8.000,00 zł.
Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 852 rozdział 85214 § 3110 o powyższą kwotę.
Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 756 rozdział 75621 § 0010 – udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 215.000,00 zł. Zwiększone dochody przeznacza się jako wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych w gminie Bukowiec w ramach projektu „Boisko w mojej gminie – Orlik 2012″ w m. Bukowiec, a tym samym zmniejsza się wysokość planowanego kredytu inwestycyjnego z kwoty 550.00,00 zł do kwoty 335.000,00 zł. Obniżenie planowanego deficytu skutkuje zmianą w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2008 r” – zmniejszenie przychodów o kwotę 215.000,00 zł i 10 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne” do niniejszej uchwały.
Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 2 grudnia 2008 r. do umowy projektu systemowego „Aktywna integracja sposobem na znalezienie pracy ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonuje się przesunięć w planie dochodów pomiędzy § 2008 i § 2009 o kwotę 0,33 zł oraz pomiędzy § 6208 i § 6209 o kwotę 0,02 zł.
Powyższe przesunięcia skutkują również zmianą w planie wydatków w dziale 853 rozdział 85395.

W planie wydatków w dziale 600 rozdział 60016 dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy bieżące dróg.
W dziale 700 rozdział 70004 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 5.000,00 zł.
W dziale 750 dokonuje się przesunięć na łączną kwotę 21.337,00 zł. W rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4210 o kwotę 9.672,00 zł. Zabezpiecza się w ten sposób środki na zakup materiałów, wyposażenia i opału. Ponadto dokonuje się przesunięcia 800,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników oraz zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 4.000,00 zł. W rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia o kwotę 15.665,00 zł na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów straży pożarnej.
W dziale 852 rozdział 85212 dokonuje się przesunięć na kwotę 500,00 zł pomiędzy paragrafami: zmniejsza się § 4010, jednocześnie zwiększając § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla stanowiska świadczeń społecznych.
W dziale 900 rozdział 90015 dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii – oświetlenie ulic.
Na wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty dokonuje się przesunięć na łączną kwotę 10.900,00 zł. Powyższe przesunięcia zabezpieczają środki na odprawę pośmiertną oraz wydatki na ubezpieczenia komunikacyjne autobusów szkolnych.

Na podstawie informacji od p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji przedmiotowej w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” § 2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego” o kwotę 14.287,71 zł. Uzasadnieniem zwiększenia dotacji jest dodatkowa ilość dostarczanych ścieków do ZWiK w Swieciu.o 8.770 m3 – 14.075,85 zł oraz zwiększona ilość przyjętych odpadów komunalnym na wysypisku w Tuszynkach o 4 m3 – 211,86 zł. W związku z tym dokonuje się zmian w załącznikach: „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok”, „Dotacje przedmiotowe w 2008 roku”, „Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2008 rok”.

Dokonuje się zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu o kwotę 33.165,00 zł. Zmniejszenie dotacji podmiotowej podyktowane jest oszczędnościami w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń. W związku z powyższym dokonuje się zmian w załącznikach: „Dotacje podmiotowe w 2008 roku”, „Plan finansowy przychodów i wydatków samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu na 2008 rok”.

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 1.000,00 zł. Zmniejsza się § 4210 o kwotę 1.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 4300.

Gmina Bukowiec złożyła wniosek o umorzenie części pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 138.526,55 zł. Rada Nadzorcza WFOŚiGW pozytywnie rozpatrzyła złożony wniosek. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia rozchodów w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały o kwotę 8.650 zł tj. część pożyczki przypadającej do spłaty na rok 2008. W załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia spłat rat pożyczek o kwotę 138.526,55 przypadającą do spłaty na lata 2008-2010.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki


DOCuchwała XXIV_130_08 (2,23MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego