Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr XXIII/129/08 z dnia 18 grudnia 2008

Uchwała nr XXIII/129/08
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 18 grudnia 2008

w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970, z 2007 r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa:
1) warunki ubiegania się o wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego;
2) rodzaj danych i informacji, które powinien zawierać wniosek o udzielenie wsparcia;
3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie wsparcia;
4) postanowienia, jakie powinna zawierać umowa o udzielenie wsparcia;
5) zasady rozliczania, kontroli i zwrotu udzielonego wsparcia.
2. Na zasadach określonych w uchwale wsparcie może otrzymać klub sportowy działający na obszarze gminy, który zrzesza co najmniej 15 zawodników, będących mieszkańcami gminy.
3. Z wsparcia finansowego nie może korzystać klub, w którym co najmniej jeden zawodnik jest związany z klubem sportowym umową.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) wsparciu – należy przez to rozumieć wspieranie działalności klubów sportowych poprzez udzielenie wsparcia organizacyjnego, umożliwienie korzystania z obiektów sportowych należących do gminy na zasadzie użyczenia;
2) wsparciu finansowym- należy przez to rozumieć przyznawanie dotacji celowych
na prowadzenie drużyn na terenie gminy w rozgrywkach ligowych;
3) klubie sportowym – należy przez to rozumieć podmiot działający w formie stowarzyszenia zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez starostwo powiatowe lub zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym;
4) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Bukowiec.

§ 3. Gmina wspiera sport kwalifikowany poprzez stwarzanie warunków do rozwoju sportu kwalifikowanego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sportu uczniowskiego i uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne

§ 4. 1. Z budżetu gminy może być klubowi sportowemu udzielone wsparcie finansowe
na dofinansowanie:
1) zakupów sprzętu sportowego, wyposażenia, strojów sportowych, diet i ubezpieczenia zawodników, podróży służbowych, wynajmu obiektów sportowych, dyplomów i medali dla zawodników, materiałów promocyjnych i organizacji obozów sportowych;
2) kosztów związanych z udziałem w rozgrywkach ligowych, w tym ryczałtów i delegacji sędziowskich, opłat i licencji startowych, obsługi medycznej, zatrudnienia instruktorów i trenerów;
3) ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków na skutek uprawiania sportu.
2. Wysokość środków na wsparcie finansowe określa Rada Gminy w uchwale budżetowej.

§ 5. Wniosek o udzielenie wsparcia, o którym mowa w § 4 ust. 1 klub sportowy może złożyć w terminie 30 dni od uchwalenia budżetu gminy na dany rok kalendarzowy.

§ 6. 1. Wójt Gminy w terminie 60 dni od daty uchwalenia budżetu gminy na dany rok kalendarzowy rozpatruje wnioski, o których mowa w § 5.
2. Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:
1) doświadczenie oraz dotychczasowe osiągnięcia sportowe wnioskodawcy;
2) promowanie gminy poprzez udział w rozgrywkach ligowych;
3) udział młodzieży /juniorów/;
4) działania klubu sportowego dla integrowania wspólnoty mieszkańców;
5) zgodność oferty ze statutem;
6) ocenę realizacji wcześniej realizowanych podobnych zadań;
7) rodzaj i celowość planowanych kosztów.

§ 7. 1. Przekazanie wsparcia następuje na podstawie umowy, określającej
w szczególności:
1) przeznaczenie wsparcia;
2) wysokość udzielonego wsparcia oraz tryb i harmonogram przekazywania;
3) sposób i termin rozliczenia udzielonego wsparcia;
4) zobowiązanie ubiegającego się o wsparcie do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykorzystania wsparcia finansowego, w tym do udostępnienia pełnej dokumentacji wydatkowania środków finansowych;
5) zasady zwrotu niewykorzystanych środków lub środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Umowa sporządzana jest na podstawie wniosku złożonego przez klub sportowy.
3. Umowę zawiera się na okres nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

§ 8. Kontrola, o której mowa w § 7 pkt 4 jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy i polega na:
1) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji zadania;
2) sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją wspieranego zadania pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości.

§ 9. 1. Podmiot, który otrzymał dotacje składa Wójtowi Gminy sprawozdanie z realizacji wspieranego zadania w sposób i w trybie określonym w umowie.
2. Sprawozdanie z realizacji zadania składane jest najpóźniej do dnia 31 grudnia roku budżetowego.

§ 10. Traci moc uchwała nr XXII/125/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 listopada
2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

UZASADNIENIE

Ustawą o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany umożliwiające wspieranie finansowe sportu kwalifikowanego przez jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w drodze uchwały warunki i tryb wspierania – w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki


DOCuchwała XXIII_129_08 (474,50KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego