Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr XXII/127/08 z dnia 21 listopada 2008

Uchwała nr XXII/127/08
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 listopada 2008

w sprawie ustalenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli bibliotekarzy, pedagogów i logopedy

Na podstawie art. art. 42 ust. 3, 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami) o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określającym w niżej podanej tabeli:

127.08.jpeg

§ 2. W ramach posiadanych środków finansowych dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach zwolnienie dyrektora szkoły (zespołu) od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska. Wymiar ten obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami) zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się wg niżej podanej tabeli:

 

L.p. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zegarowych
1. Pedagog szkolny i logopeda 20
2. Nauczyciel – bibliotekarz bibliotek szkolnych 30
3. Wychowawca świetlicy szkolnej 26

§ 5. Ustala się następujące liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela bibliotekarza:
1) w szkołach podstawowych i gimnazjach (zespołach) liczących powyżej 300 uczniów przysługuje 1 etat nauczyciela-bibliotekarza;
2) w szkołach liczących poniżej 300 uczniów wymiar godzin zajęć nauczyciela bibliotekarza ustala się biorąc pod uwagę 1 godzinę zajęć tygodniowo na każdych 12 uczniów.

§ 6. Traci moc uchwała nr XIV/114/2000 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 kwietnia 2000 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 42 ust. 7, organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustaw Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki


DOCuchwała XXII_127_08 (347,00KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego