Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr XX/127/20 z dnia 26 października 2020 r.

UCHWAŁA NR XX/127/20
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Bukowiec na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na obszarze Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, poz. 1565) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Bukowiec na finansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na obszarze gminy Bukowiec, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVI/228/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Bukowiec, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017r. poz. 4087).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości niemniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.
W myśl art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa rada gminy w drodze uchwały.
Dotacja celowa określona w niniejszej uchwale stanowi rodzaj zachęty i wsparcia do podejmowania działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na obszarze Gminy Bukowiec. Takie działania przyczyniają się do poprawy jakości życia i ochronę zdrowia mieszkańców gminy. Podjęcie uchwały spowoduje poniesienie wydatków finansowych z budżetu Gminy Bukowiec związane z udzielaniem dotacji.
Ich wysokość określana będzie corocznie w uchwale w sprawie zatwierdzenia budżetu Gminy Bukowiec.
Projekt uchwały został zgłoszony do zaopiniowania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który nie wniósł uwag oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego uwagi zostały uwzględnione w przedmiotowym projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 5109 z dnia 2020-10-29

Załączniki


PDFUchwała nr XX/127/20 - skan (1,29MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego