Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr XXXIX/255/22 z dnia 15 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/255/22
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, poz. 1549 i poz. 1768) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Bukowiec, na których zamieszkują mieszkańcy jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w wysokości 27,50 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 3. Właścicielowi nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,50 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 4. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 55,00 zł miesięcznie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXX/196/21 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r., poz. 6634).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter obligatoryjny. Obowiązek jej podjęcia wynika z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), który stanowi, że rada gminy w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę tej opłaty.
Rada Gminy Bukowiec wybrała metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w art. 6j ust. 1 pkt 1 tj. „od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość”. Metoda ta wydaje się najbardziej sprawiedliwa i zrozumiała dla mieszkańców.
Uchwala się również zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Wysokość ulgi jest proporcjonalna do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.
Rada Gminy ma obowiązek określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka opłaty podwyższonej nakładana jest na właściciela nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na lata 2022 – 2024, biorąc pod uwagę wzrost kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz po analizie złożonych deklaracji, powstała konieczność zmiany dotychczas obowiązujących stawek opłat. Rada gminy wcześniej zdecydowała, w drodze odrębnej uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ na podstawie wyliczeń środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 5936 z dnia 2022-11-17

Załączniki


PDFUchwała nr XXXIX/255/22 - skan (384,04KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego