Zarządzenie nr 99/17 z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające Uchwałę nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 99/17
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 30 listopada 2017 r.

zmieniające Uchwałę nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/158/16  Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 zmienionej uchwałą RG nr XXXVII/171/17, XXIX/178/17, XXX/186/17, XXXI/190/17, XXXII/199/17, XXXIII/201/17, XXXIV/209/17, XXXV/216/17, XXXVI/225/17 i zarządzeniem WG nr 6/17, 9/17, 11/17, 12/17, 15/17, 23/17, 24/17, 27/17, 43/17, 52/17, 59/17, 70/17, 78/17, 83/17, 84/17, 88/17, 93/17 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:”§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.571.965,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a)  dochody majątkowe –  1.725.728,22  zł,
b)  dochody bieżące     – 23.846.237,13 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.299.965,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a)  wydatki bieżące w wysokości 22.043.514,90 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.401.112,08 zł
– dotacje w wysokości 314.611,50 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 64.606,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości 4.256.450,45 zł”;
3) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2017 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2017 rok”, nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku”  do Uchwały Nr  XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2017 zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 855 rozdział 85503 o kwotę 11,23 zł  na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98.2017 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 26.800,00 zł  na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej,
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2017 zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 1.278,00 zł oraz w rozdziale 85216 o kwotę 4.110,00 zł.
4. W planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
a) w dziale 400 rozdział 40002 dokonano przeniesień w celu zabezpieczenia realizacji zadań związanych z dostarczaniem wody,
b) w dziale 750 dokonano przesunięcia środków tytułem zabezpieczenia wydatków działalności Urzędu Gminy,
c) w dziale 754 rozdział 75412 przesunięto środki na zakup materiałów dla jednostek OSP,
d) w dziale 801 dokonano przenienień na wniosek dyrektorów placówek oświatowych w celu prawidłowej realizacji planu wydatków szkół i przedszkoli na terenie gminy,
e) na wniosek pełnomocnika Wójta ds. Profilkatyki zabezpieczono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych,
f) w dziale 852 i 855 na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć zabezpieczając wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej,
g) w dziale 900 rozdział 90001 dokonano przeniesień w celu zabezpieczenia realizacji zadań związanych z gospodarką ściekową.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian