Zarządzenie nr 97/17 z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec

ZARZĄDZENIE NR 97/17
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 24 listopada 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 79/17 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 2 października 2017 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec w § 5 pkt 3 wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu lit. f w brzmieniu: „Biuro Obsługi Klienta.”.

§ 2. Zaktualizowaną strukturę organizacyjną Urzędu przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

W związku z planowaną aktualizacją podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy w Bukowcu, należało zaktualizować Regulamin organizacyjny, uwzględniając planowane korekty.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian