Zarządzenie nr 96/15 z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Bukowiec w okresie zimy 2015 – 2016

Zarządzenie nr 96/15
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2015

w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Bukowiec w okresie zimy 2015 – 2016

Na podstawie art. 20 pkt 4, art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Bukowiec.

§ 2. Plan, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zimowe utrzymanie dróg wyszczególnionych w załączniku nr 1 odbywać się będzie zgodnie z 6 standardem zimowego utrzymania.
2. opis przedmiotowego standardu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Realizację planu, o którym mowa w § 1 powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Bukowcu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Utrzymywanie dróg (w tym zimowe) należy do zadań zarządcy dróg. W związku z powyższym, w celu usprawnienia zimowego utrzymania dróg należało ustalić zasady i standardy zimowego ich utrzymania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian