Zarządzenie nr 95/17 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw na działce nr 95 w Korytowie, na długości około 900mb”

ZARZĄDZENIE NR 95/17
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw na działce nr 95 w Korytowie, na długości około 900mb”

Na podstawie art. 19, 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw na działce nr 95 w Korytowie, na długości około 900mb” w składzie:

1) Czop Piotr – przewodniczący;
2) Skowroński Roman – sekretarz;
3) Mroczek Benedykt – członek.

§ 2. Regulamin pracy Komisji Przetargowej stanowi załącznik do zarządzenia nr 65/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

W związku z przyjętym Regulaminem pracy Komisji Przetargowej powołanej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne udzielane przez Gminę Bukowiec (zarządzenie nr 65/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2009 roku), skład Komisji Przetargowej jest ustalany w drodze zarządzenia, oddzielnie dla każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian