Zarządzenie nr 95/15 z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 95/15
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2015

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Urzędu Gminy.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r, poz. 330 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 61/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 1 października 2015 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić na dzień 31.12.2015 r. inwentaryzację w drodze spisu z natury następujących składników majątkowych Urzędu Gminy Bukowiec:
a) aktywów pieniężnych w kasie, papierów wartościowych stanowiących własność Urzędu Gminy oraz jednostek podległych gminie,
b) materiały: opał, paliwo w samochodach służbowych oraz w samochodach i sprzęcie ochotniczych straży pożarnych.
2. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji 30 grudnia 2015 r, a zakończenia 8 stycznia 2016 r.

§ 2. W skład komisji inwentaryzacyjnej i jednocześnie do zespołu spisowego powołuję:
1. Bogumiła Michałowska Przewodnicząca
2. Katarzyna Łabus Członek
3. Grzegorz Radtke Członek

§ 3. Zobowiązuje Panią Bogumiłę Michałowską – Przewodniczącą Komisji do właściwego i terminowego zakończenia inwentaryzacji oraz terminowego zdania arkuszy spisowych w komórce księgowości Urzędu Gminy.

§ 4. Arkusze spisowe są wydawane – po uprzednim ponumerowaniu przez pracownika księgowości – przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.

§ 5. Po zakończeniu czynności należy złożyć pisemne sprawozdanie omawiające przebieg i wyniki inwentaryzacji.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości Wójt Gminy obowiązany jest przeprowadzić inwentaryzację składników majątkowych. W związku z powyższym podjęcie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian