Zarządzenie nr 95/12 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości

Zarządzenie nr 95/12
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2012

w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Bukowiec według załączników Nr 1- Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 36/12Wójta Gminy Bukowiec z dnia 30 maja 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Korzystając z zapisów ustawy o rachunkowości – art. 10 ust. 2 Wójt ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację związaną z polityką rachunkowości w Urzędzie Gminy Bukowiec.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian