Zarządzenie nr 94/12 z dnia 28 grudnia 2012 zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012

Zarządzenie nr 94/12
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2012

zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XIV/95/12, XV/101/12, XVI/105/12, XVIII/115/12, XX/123/12, XXII/134/12, XXIII/142/12, XXIV/150/12, XXV/162/12 i Zarządzeniem Nr 7/12, 13/12, 15/12, 20/12, 24/12, 26/12, 27/12, 43/12, 46/12, 47/12, 50/12, 51/12, 59/12, 63/12, 65/12 66/12, 68/12, 69/12, 73/12, 76/12, 79/12, 83/12, 88/12, 90/12 wprowadzam następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.628.854,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 13.701.592,10 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.430.050,69 zł
– dotacje w wysokości 376.464,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 260.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 4.927.262,00 zł”;

2) W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2012 rok” do Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

W planie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na wniosek kierowników placówek oświatowych zabezpieczono środki na zakup usług energii w gimnazjum oraz na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w przedszkolach.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian