Zarządzenie nr 9/18 z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec.

ZARZĄDZENIE NR 9/18
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 20 lutego 2018r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Wykonane dochody Gminy Bukowiec na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosły 25.672.373,18 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 23.936.968,02 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.735.405,16 zł.
2. Zrealizowane wydatki Gminy Bukowiec na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosły 24.990.555,96 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 21.444.033,53 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.546.522,43 zł.
3. Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2017r. zamyka się nadwyżką w wysokości 681.817,22 zł.

§ 2. Gmina Bukowiec w 2017 roku dokonała spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.187.237,80 zł.

§ 3. W 2017 r. Gmina Bukowiec nie dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Wójt na mocy przepisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017r. w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian