Zarządzenie nr 9/14 z dnia 11 lutego 2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Zarządzenie nr 9/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 11 lutego 2014

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Na podstawie art. 58 i art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz U z 2013r. poz. 885 ze zmianami) oraz § 13 pkt 1 lit. d Uchwały Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na 2014 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXV/224/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 stycznia 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 990.000,00 zł (słownie: Dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec” realizowanego z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

§ 2. Zabezpieczeniem podjętej pożyczki będzie – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3. Spłata pożyczki, określonej w § 1, nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych j.s.t. zobowiązana jest uzyskać opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej m. in. w przypadku ubiegania się o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
W związku z realizacją zadania „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec” w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.100.322.2012 00012-6921-UM0200100/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 postanawia się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego, która zabezpieczy płatności za realizację ww. zadania w części dotyczącej budżetu Unii Europejskiej.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian