Zarządzenie nr 91/15 z dnia 22 grudnia 2015 w sprawie rozłożenia na raty należności głównej

Zarządzenie nr 91/15
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 22 grudnia 2015

w sprawie rozłożenia na raty należności głównej

Na podstawie art. 30 ust. 1, art.31 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z uchwałą nr XLII/270/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 23 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bukowiec i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2604) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozłożyć na raty Panu (…) zam. w Przysiersku należność główną z tytułu wykonania przyłącza kanalizacyjnego do posesji w kwocie 1.400,00 zł.
2. Raty płatne będą w następujących terminach:
1) 1 rata w kwocie – 140,00 do dnia 30.01.2016r.
2) 2 rata w kwocie – 140,00 do dnia 29.02.2016r.
3) 3 rata w kwocie – 140,00 do dnia 30.03.2016r.
4) 4 rata w kwocie – 140,00 do dnia 30.04.2016r.
5) 5 rata w kwocie – 140,00 do dnia 30.05.2016r.
6) 6 rata w kwocie – 140,00 do dnia 30.06.2016r.
7) 7 rata w kwocie – 140,00 do dnia 30.07.2016r.
8) 8 rata w kwocie – 140,00 do dnia 30.08.2016r.
9) 9 rata w kwocie – 140,00 do dnia 30.09.2016r.
10) 10 rata w kwocie – 140,00 do dnia 30.10.2016r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Pan (…) zam. w Przysiersk wystąpił z wnioskiem o rozłożenie na raty należności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do posesji w m. Przysiersk. Prośbę uzasadnia trudną sytuacją finansową. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego stwierdzono, że w przedmiotowej sprawie wystąpiły okoliczności do zastosowania ulgi w postaci rozłożenia na raty wyżej wymienionej należności i uznałem za uzasadnione pozytywne rozpatrzenia wniosku.
Dokumentacja powyższej sprawy znajduje się w księgowości Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian