Zarządzenie nr 90/15 z dnia 15 grudnia 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015

Zarządzenie nr 90/15
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 15 grudnia 2015

zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 13 Uchwały Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 zmienioną Uchwałą RG Bukowiec Nr IV/26/15, V/31/15, VI/40/15, VII/46/15, IX/62/15, X/69/15, XI/71/15 i Zarządzeniem WG Nr 5/15, 8/15, 13/15, 17/15, 22/15, 25/15, 26/15, 27/15, 32/15, 33/15, 39/15, 52/15, 58/15, 60/15, 69/15, 71/15, 74/15, 76/15, 80/15, 83/15, 85/15 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.181.164,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 15.808.057,79 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.567.824,37 zł
– dotacje w wysokości 402.302,00 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 129.198,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 180.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 8.373.107,10 zł”;

2) W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2015 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku” do Uchwały Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. W planie wydatków:
a) w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu Gminy,
b) w dziale 801 przesunięto środki na bieżącą działalność placówek oświatowych,
c) na wniosek Pełnomocnika Wójta ds Profilaktyki w dziale 851 rozdział 85154 zabezpieczono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
d) na wiosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć w dziale 852 rozdział 85212 na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
e) w dziale 921 rozdział 92109 zabezpieczono środki na remont pokrycia dachowego świetlicy w Bukowcu.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian