Zarządzenie nr 90/12 z dnia 17 grudnia 2012 zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012

Zarządzenie nr 90/12
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 17 grudnia 2012

zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XIV/95/12, XV/101/12, XVI/105/12, XVIII/115/12, XX/123/12, XXII/134/12, XXIII/142/12, XXIV/150/12 i Zarządzeniem Nr 7/12, 13/12, 15/12, 20/12, 24/12, 26/12, 27/12, 43/12, 46/12, 47/12, 50/12, 51/12, 59/12, 63/12, 65/12 66/12, 68/12, 69/12, 73/12, 76/12, 79/12, 83/12, 88/12 wprowadzam następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.672.306,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 13.745.044,14 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.423.878,69 zł
– dotacje w wysokości 384.439,44 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 260.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 4.927.262,00 zł”;

2) W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2012 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku” do Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

W planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
a) w dziale 700 „Gospodarka komunalna” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych,
b) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75022 „Rady gmin” zabezpieczono środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych, w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonano przesunięć celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych oraz na zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci telefonicznej,
c) w dziale 852 „Pomoc społeczna” na wniosek kierownika GOPS zabezpieczono środki na zakup usług zdrowotnych w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej ” oraz na zakup wyposażenia w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne…”,
d) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych.

W planie wydatków w Zarządzeniu WG nr 88/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. dokonano przesunięć w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”. Błędnie zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4100 „Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne” kwota 3.000,00 zł zamiast w paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczania społeczne”. Niniejszym zarządzeniem dokonuje się korekty powyższego błędu – dokonano zmniejszenia paragrafu 4110 i jednocześnie zwiększenia paragrafu 4100 o kwotę 3.000,00 zł.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian