Zarządzenie nr 89/12 z dnia 17 grudnia 2012 w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania kart usług w Urzędzie Gminy Bukowiec

Zarządzenie nr 89/12
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 17 grudnia 2012

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania kart usług w Urzędzie Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się obowiązek stosowania w Urzędzie Gminy Bukowiec kart usług.

§ 2. Pracownicy Urzędu Gminy Bukowiec, stosownie do swoich zakresów obowiązków, są zobowiązani do bieżącej aktualizacji kart usług.

§ 3. Karty usług są udostępnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.bukowiec.pl) oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Bukowiec.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Bydgoska Szkoła Wyższa w partnerstwie z urzędami gmin w Bukowcu, Kęsowie, Lubiewie i Śliwicach realizuje dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. „Nowoczesne Urzędy Gmin”. W ramach projektu urzędy wdrażają tzw. karty usług, czyli informacje, w jaki sposób należy załatwić poszczególne sprawy w urzędach. Jednym z wymogów, związanym z wdrożeniem kart usług, jest przyjęcie stosownego zarządzenia w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania kart usług w Urzędzie Gminy Bukowiec.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian