Zarządzenie nr 88/15 z dnia 11 grudnia 2015 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2016 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji dostawcy”

Zarządzenie nr 88/15
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 11 grudnia 2015

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2016 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji dostawcy”

Na podstawie art. 19, 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2016 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji dostawcy” w składzie:

1) Czop Piotr – przewodniczący;
2) Skowroński Roman – sekretarz;
3) Mroczek Benedykt – członek;
4) Gwizdała Grzegorz – członek.

§ 2. Regulamin pracy Komisji Przetargowej stanowi załącznik do zarządzenia nr 65/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

W związku z przyjętym Regulaminem pracy Komisji Przetargowej powołanej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne udzielane przez Gminę Bukowiec (zarządzenie nr 65/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2009 roku), skład Komisji Przetargowej jest ustalany w drodze zarządzenia, oddzielnie dla każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Ze względu na konieczność powtórzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2016 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji dostawcy”, przyjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian