Zarządzenie nr 87/15 z dnia 7 grudnia 2015 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 87/15
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 7 grudnia 2015

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 37 ust. 1 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z ogłoszonym przetargiem na dzierżawę położonej w Bukowcu nieruchomości nr 221/3 (część) o powierzchni 0,1300 ha, stanowiącej własność Gminy Bukowiec, powołuje się komisję przetargową w składzie:

1) Benedykt Mroczek – przewodniczący;
2) Bogumiła Michałowska – sekretarz;
3) Jolanta Ruszkowska – członek komisji.

§ 2. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości określonej w § 1, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

W związku z przetargiem na dzierżawę położonej w Bukowcu nieruchomości nr 221/3 (część) o powierzchni 0,1300 ha na okres 3 lat powołuje się komisje przetargową, której zadaniem jest przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian