Zarządzenie nr 87/14 z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Zarządzenie nr 87/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 30 grudnia 2014

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r. poz. 330 ze zmianami) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), uwzględniając Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 18 listopada 2014r Dyrektora Generalnego Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji zarządzam co następuje:

§ 1. Powołać Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
1. Bogumiła Michałowska – Przewodnicząca
2. Anna Pieczka – Członek
3. Grzegorz Radtke – Członek

§ 2. Przeprowadzić inwentaryzację w formie spisu z natury sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie OC na podstawie umowy użyczenia z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wg stanu na dzień 31.12.2014r.

§ 3. Inwentaryzację należy zakończyć do dnia 31.12.2014 r. a po jej zakończeniu, komisja sporządzi protokół inwentaryzacyjny i przedstawi Wójtowi do zatwierdzenia. Jeden egzemplarz tego protokołu należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie do 20 stycznia 2015r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej, wynikającym z art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z póź. Zm., oraz na podstawie Umowy Użyczenia podpisanej z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego podjęcie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian