Zarządzenie nr 87/11 z dnia 29 grudnia 2011 Zmieniające Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 87/11
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 29 grudnia 2011

Zmieniające Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr IV/24/11, V/30/11, VI/45/11, VII/51/11, VIII/53/11, IX/60/11, X/68/11, XI/70/11, XII/78/11, XIII/87/11 i Zarządzeniem Wójta Gminy Bukowiec Nr 10/11, Nr 17/11, 24/11, 31/11, 44/11, 51/11, 53/11, 63/11, 66/11, 67/11, 73/11, 75/11, 83/11, 86/11 wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
” § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.210.969,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 2.087.355,45 zł:
b) dochody bieżące – 14.123.614,17 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.227.939,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 13.115.839,17 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.754.905,11 zł
– dotacje w wysokości 347.885,20 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 210.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 4.112.100,45 zł”;

3) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2011 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2011 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku” do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.97.2011 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i w planie wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność” o kwotę 60,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań w związku z wydaniem decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niz ubezpieczeni.
Ponadto na wniosek Dyrektora Przedszkola w Przysiersku dokonano przesunięcia kwoty 300,00 zł w dziale 801 rozdział 80104 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian