Zarządzenie nr 86/14 z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 86/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 30 grudnia 2014

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Urzędu Gminy.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r, poz. 330 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 73/10 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 9 grudnia 2010r w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołać Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

1. Bogumiła Michałowska Przewodnicząca
2. Ewelina Jędryczka Członek
3. Roman Skowroński Członek

§ 2

Przeprowadzić w dniu 31.12.2014 r. inwentaryzację w drodze spisu z natury następujących składników majątkowych Urzędu Gminy Bukowiec: aktywów pieniężnych w kasie, papierów wartościowych stanowiących własność Urzędu Gminy oraz jednostek podległych gminie.

§ 3

Zobowiązuje Panią Bogumiłę Michałowską – Przewodniczącą Komisji do właściwego i terminowego zakończenia inwentaryzacji oraz terminowego zdania arkuszy spisowych w komórce księgowości Urzędu Gminy.

§ 4

Po zakończeniu czynności należy złożyć pisemne sprawozdanie omawiające przebieg i wyniki inwentaryzacji.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości Wójt Gminy obowiązany jest przeprowadzić inwentaryzację składników majątkowych. W związku z powyższym podjęcie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian