Zarządzenie nr 86/12 z dnia 4 grudnia 2012 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego

Zarządzenie nr 86/12
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 4 grudnia 2012

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 94 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2013 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

W dniu 29 listopada 2012 r. Wicestarosta Świecki wystąpił z wnioskiem o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2013 rok wraz z uzasadnieniem.
W związku z powyższym postanowiłem pozytywnie zaopiniować przedmiotowy projekt uchwały.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian