Zarządzenie nr 86/11 z dnia 21 grudnia 2011 Zmieniające Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 86/11
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 21 grudnia 2011

Zmieniające Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr IV/24/11, V/30/11, VI/45/11, VII/51/11, VIII/53/11, IX/60/11, X/68/11, XI/70/11, XII/78/11 i Zarządzeniem Wójta Gminy Bukowiec Nr 10/11, Nr 17/11, 24/11, 31/11, 44/11, 51/11, 53/11, 63/11, 66/11, 67/11, 73/11, 75/11, 83/11 wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
” § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.230.540,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 2.147.355,45 zł:
b) dochody bieżące – 14.083.185,32 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.905.236,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 13.120.151,32 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.754.950,11 zł
– dotacje w wysokości 347.885,20 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 210.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 4.785.085,45 zł”;

3) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2011 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2011 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku” do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.92.2011 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i w planie wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”:
– rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne…” o kwotę 19.956,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
– rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” o kwotę 140,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.90.2011 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2011 r. w dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i w planie wydatków rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Ponadto w planie wydatków dokonano następujących zmian:
– w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” przesunięto kwotę 3.900,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych,
– w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przesunięto kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług,
– w dziale 750 „Administracja publiczna” zabezpieczono środki na wydatki bieżące Urzędu Gminy, wynagrodzenia kierowców OSP,
– w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zabezpieczono środki na wynagrodzenia bezosobowe,
– w dziale 801 „Oświata” przesunięto środki zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych gminy,
– w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na postawie wniosku Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki zabezpieczono środki na pochodne od wynagrodzeń oraz zakup wyposażenia do świetlic środowiskowych.
– w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne…” zabezpieczono środki na wydatki bieżące obsługi świadczeń rodzinnych.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian