Zarządzenie nr 85/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 85/19
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 11 Uchwały nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 zmienionej uchwałą RG nr IV/28/19, V/36/19, VI/45/19, VII/57/19, VIII/59/19, X/68/19, XI/71/19, XII/74/19, XIII/79/19 i zarządzeniem WG nr 4/19, 10/19, 13/19, 17/19, 20/19, 25/19, 31/19, 34/19, 44/19, 47/19, 49/19, 53/19, 57/19, 61/19, 63/19, 65/19, 70/19, 76/19, 80/19, 84/19 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:”1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29.976.268,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe – 724.374,82 zł,
b) dochody bieżące – 29.251.893,30 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:”§ 2.1. 1. Wydatki budżetu gminy 32.702.268,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 26.990.623,72 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10.337.070,25 zł,
– dotacje 572.181,70 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 262.391,78 zł,
b) wydatki majątkowe 5.711.644,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 3″;
3) W załączniku nr 1″Dochody budżetu gminy na 2019 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2019 rok”, nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku” do Uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.97.19 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i plan wydatków w dziale 750 rozdział 75011 o kwotę 1.045 zł.
2. Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.121.19 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejszono plan dochodów i plan wydatków w dziale 852 rozdział 85228 o kwotę 2.054,00 zł.
3. Ponadto w planie wydatków dokonano następujących zmian:
a) w dziale 400 rozdział 40002 przesunięto środki z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wytwarzania i dostarczania wody,
b) w dziale 700 rozdział 70005 przesunięto środki z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami,
c) w dziale 750 rozdział 75095 zabezpieczono środki na diety sołtysów.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian