Zarządzenie nr 85/14 z dnia 30 grudnia 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014

Zarządzenie nr 85/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 30 grudnia 2014

zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594z późn. zm.) oraz § 13 Uchwały Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 zmienioną Uchwałą RG Bukowiec RG Nr XXXV/224/14, XXXVII/235/14, XXXVIII/245/14, XXXIX/247/14, XL/253/14, XLII/268/14, XLIII/272/14, II/12/14, III/15/14 i Zarządzeniem Wójta Nr 14/14, 24/14, 27/14, 34/14, 36/14, 40/14, 44/14, 49/14, 52/14, 59/14, 63/14, 65/14, 67/14, 70/14, 75/14, 78/14, 84/14 wprowadza się następujące zmiany:

1) 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.930.589,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 5.352.636,41 zł
b) dochody bieżące – 16.577.952,67 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.660.275,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 15.636.295,82 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.364.305,04 zł
– dotacje w wysokości 392.877,96 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 161.494,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 222.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 8.023.979,26 zł”;

3) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2014 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2014 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku” do Uchwały Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2014 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.286,00 zł w dziale 852 rozdział 85295 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
2. Ponadto w planie wydatków dokonano przesunięć w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dział 90002 „Gospodarka odpadami” z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu odpadów.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian