Zarządzenie nr 83/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w miejscowości Bukowiec”

ZARZĄDZENIE Nr 83/19
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 2 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w miejscowości Bukowiec”

Na podstawie art. 19, 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w miejscowości Bukowiec” w składzie:

1)    Emilia Szczepańska – przewodniczący;
2)    Roman Skowroński – sekretarz;
3)    Piotr Swakowski – członek.

§ 2. Regulamin pracy Komisji Przetargowej stanowi załącznik do zarządzenia nr 65/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy
/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

W związku z przyjętym Regulaminem pracy Komisji Przetargowej powołanej
do przygotowanie i przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne udzielane przez Gminę Bukowiec (zarządzenie nr  65/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2009 roku), skład Komisji Przetargowej jest ustalany w drodze zarządzenia, oddzielnie dla każdego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. W związku z unieważnieniem poprzedniego postępowania na przedmiotowe zadanie, należało ponownie powołać komisję, która zajmie się czynnościami przetargowymi w powtórzonym postępowaniu.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian