Zarządzenie nr 82/11 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Dostawa paliwa – sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2012 roku realizowane poprzez tankowanie do zbiorników w autobusach szkolnych na stacji dostawcy”

Zarządzenie nr 82/11
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 25 listopada 2011

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Dostawa paliwa – sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2012 roku realizowane poprzez tankowanie do zbiorników w autobusach szkolnych na stacji dostawcy”

Na podstawie art. 19, 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Dostawa paliwa – sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2012 roku realizowane poprzez tankowanie do zbiorników w autobusach szkolnych na stacji dostawcy” w składzie:

1) Czop Piotr – przewodniczący;
2) Skowroński Roman – sekretarz;
3) Mroczek Benedykt – członek;
4) Gwizdała Grzegorz – członek.

§ 2. Regulamin pracy Komisji Przetargowej stanowi załącznik do zarządzenia nr 65/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

W związku z przyjętym Regulaminem pracy Komisji Przetargowej powołanej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne udzielane przez Gminę Bukowiec (zarządzenie nr 65/09 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2009 roku), skład Komisji Przetargowej jest ustalany w drodze zarządzenia, oddzielnie dla każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian