Zarządzenie nr 8/14 z dnia 4 lutego 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022

Zarządzenie nr 8/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 4 lutego 2014

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022 wprowadza się następujące zmiany:
1. załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w zał nr 1 uchwały rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022.
Zmiany dotyczą roku 2014 i odnoszą się do zmian ujętych w uchwale RG NR XXXV/224/14 z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian