Zarządzenie nr 81/19 z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 81/19
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 27 listopada 2019r.

w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2020r.

Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019r. poz.1468), w związku z uchwałą nr IV/26/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Bukowiec (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2011 r. Nr 49, poz. 348) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się, że w ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2020 roku wpłynęły dwa wnioski, na które zostały przyznane środki finansowe z budżetu gminy.
2. Wykaz wniosków stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

W dniu 17 września br. Wójt Gminy ogłosił nabór wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2020r. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwa wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez Komisję do oceny wniosków.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian