Zarządzenie nr 81/14 z dnia 1 grudnia 2014 w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Bukowiec w okresie zimy 2014 – 2015

Zarządzenie nr 81/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 1 grudnia 2014

w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Bukowiec w okresie zimy 2014 – 2015

Na podstawie art. 20 pkt 4, art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Bukowiec.

§ 2. Plan, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Utrzymanie zimowe dróg wyszczególnionych w załączniku nr 1 podzielono na 2 standardy zimowego utrzymania: 5 i 6. Opis dotyczący odpowiedniego standardu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Realizację planu, o którym mowa w § 1 powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Bukowcu.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Utrzymywanie dróg (w tym zimowe) należy do zadań zarządcy dróg.
W związku z powyższym w celu usprawnienia zimowego utrzymania dróg należało ustalić zasady i standardy zimowego ich utrzymania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian