ZARZĄDZENIE NR 80/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze

ZARZĄDZENIE NR 80/07
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze

Na podstawie art. 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się procedurę naboru pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 33/05 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 22 sierpnia 2005 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Celem przyjętego zarządzenia jest zapewnienie przejrzystości naboru pracowników samorządowych według określonej procedury, w szczególności uwzględniając zapisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian