Zarządzenie nr 79/14 z dnia 28 listopada 2014 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odprowadzania dochodów budżetowych.

Zarządzenie nr 79/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 28 listopada 2014

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odprowadzania dochodów budżetowych.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2010r. Nr 166 poz. 1128 ze zmianami), zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 Wykaz osób upoważnionych do dysponowania pieniężnymi składnikami majątkowymi do Zarządzenia Nr 51/13 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zasad odprowadzania dochodów budżetowych otrzymuje brzmienie:
„Wykaz osób upoważnionych do dysponowania pieniężnymi składnikami majątkowymi:
1. Mirosława Szmańda – inspektor (kasjer)
2. Jolanta Ruszkowska – inspektor
3. Aneta Pokrzywińska – podinspektor”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowy przyjęty na terenie gminy,

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Korzystając z zapisów ustawy o rachunkowości – art. 10 ust. 2 Wójt ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację określającą jednolite zasady rachunkowości w Urzędzie Gminy w Bukowcu.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian