Zarządzenie nr 79/11 z dnia 14 listopada 2011 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2012

Zarządzenie nr 79/11
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 14 listopada 2011

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Przyjąć założenia do projektu budżetu na 2011 rok wraz z Załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do 12 wraz z objaśnieniami
a) dochody budżetowe 15.385.251,00 zł
b) wydatki budżetowe 18.225.251,00 zł
c) planowany deficyt budżetowy 2.840.000,00 zł
2. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowiec na lata 2012-2019 wraz z Załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do 2 wraz z objaśnieniami.
3. Ustalić źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– kredyt bankowy długoterminowy 240.000,00 zł
– kredyt bankowy długoterminowy 600.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa 2.000.000,00 zł

§ 2

Przedłożyć Projekt Uchwały Budżetowej wraz z objaśnieniami do projektu budżetu oraz Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami Radzie Gminy Bukowiec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na rok 2012 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian