Zarządzenie nr 78/19 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji obowiązków w zakresie schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Bukowiec.

ZARZĄDZENIE NR 78/19
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia procedury realizacji obowiązków w zakresie schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Bukowiec.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Procedurę realizacji obowiązków w zakresie schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Bukowiec” stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek budżetowych Gminy Bukowiec.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian