Zarządzenie nr 78/13 z dnia 23 grudnia 2013 zmieniające Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013

Zarządzenie nr 78/13
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 23 grudnia 2013

zmieniające Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 12 Uchwały Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 zmienioną Uchwałą RG Bukowiec Nr XXVI/166/13, XXVII/174/13, XXVIII/183/13, XXIX/188/13, XXX/196/13, XXXI/205/13, XXXII/208/13, XXXIV/217/13 i Zarządzeniem WG Nr 11/13, 15/13, 20/13, 21/13, 24/13, 30/13, 35/13, 42/13, 48/13, 54/13, 60/13, 62/13, 71/13, 73/13 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.926.776,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 835.495,00 zł
b) dochody bieżące – 16.091.281,51 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.620.276,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 15.139.596,26 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.948.632,19 zł
– dotacje w wysokości 366.021,21zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 193.790,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 210.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 2.480.680,25 zł”;
3) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2013 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2013 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku”, Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku” do Uchwały Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.95.2013 zmniejszył środki w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne…” o kwotę 610,00 zł, jednocześnie zwiększył plan w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” o 332,00 zł.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.88.2013 zmniejszył środki w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.104.2013 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku orkanu.
4. Powiat Świecki zwiększył dotację dla gminy Bukowiec na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych o kwotę 2.000,00 zł – dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Zwiększenie środków powoduje także zmianę w zał. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku”.

Ponadto w planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
1. Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przesunięć środków w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.
2. Na wniosek Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki dokonano przesunięć w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Wójt Gminy

/-/ Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian