ZARZĄDZENIE NR 78/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie nr 29/07 Wójta Gminy Bukowiec w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec

ZARZĄDZENIE NR 78/07
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 14 grudnia 2007 r.

zmieniające zarządzenie nr 29/07 Wójta Gminy Bukowiec w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 29/07 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 5 pkt 9 uchyla się lit. b;

2) W § 17 po pkt 24 dodaje się pkt 25 o następującym brzmieniu:
„25) prowadzenie Kancelarii Tajnej.”;

3) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. 1. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego realizuje zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.
2. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pełni jednocześnie funkcję Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych.”;

4) W § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. 1. Projekty aktów prawnych wydawanych przez Radę Gminy oraz przez Wójta przygotowują właściwi merytorycznie pracownicy Urzędu.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

W związku z potrzebą uaktualnienia zakresu czynności niektórych komórek organizacyjnych w Urzędzie, zachodzi konieczność przyjęcia zmian w zarządzeniu w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian